ටයිටැනික් සංචාරය – 01 කොටස

විජිත බණ්ඩාර හේරත්. එක්සත් රාජධානියේ සිට ටයිටැනික් ගිය වරායෙන්ම ගිය දින නවයක නෞකා ගමන. ඒ, මගේ බොහෝ කල් සිට තිබු සිහින තුනක් ම සැබෑ වුණු වසරක්ය. ඒ ඊජිප්තුවට කියුබාවට කළ […]