මම නෙවෙයි වෙන කෙනෙක් / MAMA NEVEI WENA KENEK

Pioneer Theatre - Castle Hill Cultural Centre 14 Pennant St, Castle Hill

මම නෙවෙයි වෙන කෙනෙක් Created by Dharmapriya Dias. "මම නෙවෙයි වෙන කෙනෙක්"වේදිකා නාට්‍ය අරගෙන අපි එනවා... අපිත් සමග සිනහවෙන් පිරුණු සුන්දර සන්ධ්‍යාවක් ගත කරන්න .. after the drama PADURU SAJJE […]

$50