මම නෙවෙයි වෙන කෙනෙක් / MAMA NEVEI WENA KENEK

Pioneer Theatre - Castle Hill Cultural Centre 14 Pennant St, Castle Hill

මම නෙවෙයි වෙන කෙනෙක් Created by Dharmapriya Dias. "මම නෙවෙයි වෙන කෙනෙක්"වේදිකා නාට්‍ය අරගෙන අපි එනවා... අපිත් සමග සිනහවෙන් පිරුණු සුන්දර සන්ධ්‍යාවක් ගත කරන්න .. after the drama PADURU SAJJE (From 7pm on wards) . 30th August, Pioneer performing Arts Theater 7Pm – 11Pm Food stalls and many more. Tickets $50 / $60 / $80 […]

$50

HANTANA NIGHT 2024 – PUAAN

Pioneer Theatre - Castle Hill Cultural Centre 14 Pennant St, Castle Hill

Hanthana Night is the Annual ball of PUAAN that provides socialisation opportunities to members, their families, and friends. This year once again PUAAN has planned to bring its signature event with a night full of entertainment activities with Peradeniya flavour.

$120